Από τη σελίδα αυτή μπορείτε να κάνετε μετατροπή από ένα φυσικό μέγεθος σε ένα άλλο
(Για να λειτουργεί η μετατροπή επιλέξτε "Alow Block Content" ώστε να δουλεύει ο κώδικας)

Μετατροπές Μήκους
Μεταρτοπές Εμβαδού
Μετατροπές Όγκου
Μετατροπές Μάζας
Μεταρτοπές Θερμοκρασίας

 

 

Μετατροπή Μήκους
Πληκρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε:

 
Επιλέξτε τις κατάλληλες μονάδες:
Από: Centimeters
Inches
Feet
Yards
Meters
Chains
Kilometers
Miles
Σε: Centimeters
Inches
Feet
Yards
Meters
Chains
Kilometers
Miles


Αποτέλεσμα:

 

 

Μετατροπή Εμβαδού
Πληκρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε:

 
Επιλέξτε τις κατάλληλες μονάδες:
Από: Square Meters
Square Inches
Square Feet
Square Yards
Square Rods
Square Chains
Roods
 
Acres
 
Square Miles
Σε: Square Meters
Square Inches
Square Feet
Square Yards
Square Rods
Square Chains
Roods
 
Acres
 
Square Miles


Αποτέλεσμα:

 

 

Μετατροπή Όγκου
Πληκρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε:

 
Επιλέξτε τις κατάλληλες μονάδες:
Από: Cubic Inches
Cubic Feet
Cubic Yards
US Fluid Ounces
US Liquid Quarts
US Dry Quarts
US Gallons
US Bushels
Liters
 
Σε: Cubic Inches
Cubic Feet
Cubic Yards
US Fluid Ounces
US Liquid Quarts
US Dry Quarts
US Gallons
US Bushels
LitersΑποτέλεσμα:

 

 

Μετατροπή Μάζας
Πληκρολογήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε:

 
Επιλέξτε τις κατάλληλες μονάδες:
Από: Kilograms
 
Grains
 
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons
Σε: Kilograms
 
Grains
 
Troy Ounces
Avoirdupois Ounces
Troy Pounds
Avoirdupois Pounds
Short Tons
Long Tons
Metric Tons


Αποτέλεσμα:

 

 

Μετατροπή Θερμοκρασίας

Αρχική τιμή:

Αποτέλεσμα:

Επιλέξτε ένα κουμπί για να γίνει η μετατροπή: